Autorský dozor

Kontrola souladu s platnou PD

  • Kontrola realizační dokumentace stavby
  • Soulad se standardem daným zadávací dokumentací a SoD
  • Odsouhlasení použitých technologií, materiálů a výrobků

Účast na jednáních v rámci realizace stavby

  • Účast na kontrolních prohlídkách stavby
  • Účast na kontrolních dnech
  • Spolupráce s objednatelem při přijímání rozhodnutí o případných změnách

Při dokončení stavby

  • Účast na přejímkách stavby
  • Účast při uvedení systémů do provozu
  • Účast při kontrole odstranění vad a nedodělků
  • Účast při reklamačních řízeních

Autorský dozor

Poslední (v praxi dosti opomíjená) výkonová fáze projekčních prací s cílem finálního dotažení osobní odpovědnosti projektanta za své dílo. Úkolem je kontinuita základních a nepřenositelných projekčních myšlenek, kontrola dodržování platné projektové dokumentace stavby a případné schválení odchylek a úprav.